Hình ảnh cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu

Tue, 07/03/2017
Hình ảnh cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu (1)

                           Hệ thống vận chuyển người và vật tư, thiết bị trong lò

Hình ảnh cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu (2)

                                         Máy khấu trong lò chợ CGH khai thác

Hình ảnh cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu (3)

                                                         Máy đào lò Combain

Hình ảnh cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu (4)

                                                      Máy khoan 2 choòng

Hình ảnh cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu (5)


                                                             Máy xúc lật hông
Hình ảnh cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu

                                                      Hệ thống vận tải ngoài 
Bài viết khác


Văn hoá nghệ thuật