Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ III

Thu, 03/03/2016


Ngày 18/6/2005, Đảng bộ Xí nghiệp Than Nam Mẫu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2005-2007. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 09 đồng chí.


Ngày 18/6/2005, Đảng bộ Xí nghiệp Than Nam Mẫu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2005-2007. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 09 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ III (1)


Chân dung các đồng chí BCH Đảng bộ khóa III 
(Chân dung các đồng chí BCH khóa III đang được cập nhật)

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ III (Đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV biểu quyết nhất trí)

- Đảng bộ đã phát huy được tiềm năng sẵn có, nắm bắt thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đề ra được những chủ trương đúng, biện pháp cụ thể sát với thực tế, nội bộ đoàn kết, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra trong nhiệm kỳ III (2005-2009):

+ Khai thác than nguyên khai: 6.837.000 tấn.

+ Đào lò mới: Trên 86.000 mét.

+ Sản lượng than tiêu thụ: 6.339.000 tấn.

+ Doanh thu: 3.000 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận: 41,6 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân hằng năm tăng 13,5%, các chính sách xã hội đối với người lao động được đảm bảo.

+ Nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ.

Công tác chăm lo đời sống cán bộ, công nhân lao động được Đảng bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo đặt ngang tầm với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống của CNVC hằng năm đều được cải thiện, phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn nghệ, thể thao, nếp sống văn hóa trong toàn Công ty được duy trì và phát triển, là yếu tố thúc đẩy sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Công tác đầu tư đổi mới công nghệ, duy trì và phát triển sản xuất; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm đầu tư và tổ chức thực hiện nghiêm túc; chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, môi trường làm việc của người lao động đã được cải thiện đáng kể.

Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đúng mức, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Công tác quản lý lao động, tiền lương, quản lý kinh tế thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Nhà nước và TKV, vốn và tài sản của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển.

Nhiệm vụ bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra khai thác than trái phép trong phạm vi Công ty quản lý.

Đã quan tâm chỉ đạo sâu sát hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị.

Không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quản lý và phát triển đảng viên, duy trì sinh hoạt cấp ủy chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế hoạt động của Đảng bộ Công ty. Ban Chấp hành Đảng bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực sự là cơ quan quan trọng để quyết định các chủ trương, quyết định quan trọng của Công ty.
Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể