Đảng bộ Than Nam Mẫu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tá

Mon, 25/12/2023Ngày 24/12/2023, Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ khối sản xuất, các chi bộ: Điều khiển sản xuất, Kiểm soát nội bộ và bảo vệ, KCS và toàn bộ đảng viên khối phòng ban. Đồng chí Bùi Xuân Việt - Tiến sỹ, Giáo viên cao cấp Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Bùi Xuân Việt đã triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ 8, trong đó gồm các vấn đề quan trọng: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương tám và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương chín khoá XIII. Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương tám khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí khẳng định các nghị quyết trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Đồng chí yêu cầu học viên cần học tập nghiêm túc, nắm chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, từ đó mỗi cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí đã nói chuyện thời sự về vấn đề chính trị thế giới, đặc biệt là đường lối lãnh đạo, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay.
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện