TRÁCH NHIỆM CỬ TRI

Fri, 21/05/2021Ngày 23-5-2021, ngày bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây không chỉ là ngày hội của toàn dân, mà còn là dịp để tất cả cử tri thể hiện trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước ở các cấp, là trực tiếp góp phần tham gia vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bởi vậy đây thực sự là một niềm vinh dự to lớn đối với tất cả cử tri. Do đó cử tri cần phải thể hiện trách nhiệm của mình bằng việc hăng hái, tích cự đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở các cấp…

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện